ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΑ» (CPV: 33141126-9)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 106.752,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 120.630,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 64ΦΜ46907Θ-0ΜΗ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΡΑΜΜΑΤΑ»
(CPV: 33141126-9)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 106.752,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι
120.630,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 10:59:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΦΜ46907Θ-0ΜΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου