ΧΕ-2312 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 63ΠΟ46907Θ-89Ν

Θέμα: ΧΕ-2312 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:05:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΠΟ46907Θ-89Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου