ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 20G 8cm – ΑΔΑ: 62ΠΥ46907Θ-ΡΛ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 20G 8cm
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:40:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΠΥ46907Θ-ΡΛ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου