ΧΕ-2322 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 61ΝΦ46907Θ-5ΨΞ

Θέμα: ΧΕ-2322 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:37:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΝΦ46907Θ-5ΨΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου