Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 3.060τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 53.901τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η αρ. 130/2021 υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» – ΑΔΑ: ΡΗΝ946907Θ-ΒΞΩ

Θέμα: Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 3.060τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 53.901τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η αρ. 130/2021 υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 14:26:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΝ946907Θ-ΒΞΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου