Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1091/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΖΜ46907Θ-Ψ0Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1091/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 08:50:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΖΜ46907Θ-Ψ0Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου