ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1112/2023 – ΑΔΑ: ΨΥΟ946907Θ-06Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1112/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 08:50:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΟ946907Θ-06Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου