Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΥΧ946907Θ-ΟΡΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 07:46:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΧ946907Θ-ΟΡΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου