ΧΕ-2114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞΒΕ46907Θ-ΦΚ4

Θέμα: ΧΕ-2114 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 10:57:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒΕ46907Θ-ΦΚ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου