ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΔΑ: ΨΞΨΞ46907Θ-ΓΤ4

Θέμα: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 08:16:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΨΞ46907Θ-ΓΤ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου