ΧΕ-2064 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 608/2023 – ΑΔΑ: ΨΞΩ446907Θ-Ν6Ω

Θέμα: ΧΕ-2064 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 608/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:59:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΩ446907Θ-Ν6Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου