ΧΕ-2172 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: ΨΞΓΦ46907Θ-0ΙΠ

Θέμα: ΧΕ-2172 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 09:09:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΦ46907Θ-0ΙΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου