ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΨΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΞΧΥ46907Θ-ΚΞΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΨΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 12:31:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΧΥ46907Θ-ΚΞΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου