ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΤΔ46907Θ-16Π

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 13:01:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΤΔ46907Θ-16Π
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου