ΧΕ-2061 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΣΤΙ46907Θ-ΖΚΣ

Θέμα: ΧΕ-2061 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:10:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΤΙ46907Θ-ΖΚΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου