ΧΕ-2143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΣ7046907Θ-4ΞΤ

Θέμα: ΧΕ-2143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 09:30:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7046907Θ-4ΞΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου