ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ " DOMI VIVENS – ΑΔΑ: ΨΨΚΖ46907Θ-Φ46

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ " DOMI VIVENS
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:59:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΚΖ46907Θ-Φ46
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου