ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΨΓΑ46907Θ-ΝΚΝ

Θέμα: ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 14:02:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΓΑ46907Θ-ΝΚΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου