ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ – ΑΔΑ: ΨΠΟΠ46907Θ-ΘΧΨ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:40:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΟΠ46907Θ-ΘΧΨ
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου