ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 60/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90500000-2, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.520,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 120.924,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.760,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 60.462,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: ΨΠΛ046907Θ-32Η

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 60/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90500000-2, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.520,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 120.924,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.760,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 60.462,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 14:20:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΛ046907Θ-32Η
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου