Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2020/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΠΚΘ46907Θ-ΒΟΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2020/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 12:41:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚΘ46907Θ-ΒΟΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου