ΧΕ-2175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023 – ΑΔΑ: ΨΩΜ046907Θ-05Β

Θέμα: ΧΕ-2175 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΜ046907Θ-05Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου