ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 0 & 40 ΜΟΙΡΩΝ – ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΝΧΣ46907Θ-ΩΤΨ

Θέμα: ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ 0 & 40 ΜΟΙΡΩΝ – ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 02/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/10/2023 10:00:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧΣ46907Θ-ΩΤΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου