ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ". – ΑΔΑ: ΨΜΤΡ46907Θ-3ΔΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ".
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 12:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΤΡ46907Θ-3ΔΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου