Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER 304» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΜΟΣ46907Θ-Ω2Θ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER 304» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 11:22:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟΣ46907Θ-Ω2Θ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου