ΧΕ-2079 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1882/2023 – ΑΔΑ: ΨΜΙΛ46907Θ-0Μ6

Θέμα: ΧΕ-2079 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1882/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:57:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙΛ46907Θ-0Μ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου