Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1261/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛΞΛ46907Θ-Ψ7Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1261/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 12:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΛ46907Θ-Ψ7Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου