ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΙΖΑ46907Θ-ΙΓ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 10:31:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖΑ46907Θ-ΙΓ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου