ΧΕ-2130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΗΙΞ46907Θ-ΘΤ7

Θέμα: ΧΕ-2130 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 09:18:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙΞ46907Θ-ΘΤ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου