ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3WAY» (CPV: 33141300-3 & 33194000-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.277,00€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι 263.362,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: ΨΙΙΒ46907Θ-Τ42

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3WAY»
(CPV: 33141300-3 & 33194000-6)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.277,00€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι 263.362,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 08:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΙΒ46907Θ-Τ42
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου