ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΔΑ: ΨΙ7046907Θ-Φ2Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 10:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ7046907Θ-Φ2Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου