Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " (CPV 33170000-2) για κάλυψη αναγκών του ΓΝΧ. – ΑΔΑ: ΨΓΟ946907Θ-Ξ94

Θέμα: Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " (CPV 33170000-2) για κάλυψη αναγκών του ΓΝΧ.
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 12:36:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΟ946907Θ-Ξ94
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου