ΧΕ-2098 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: ΨΓΦΝ46907Θ-6ΣΨ

Θέμα: ΧΕ-2098 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 11:02:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΦΝ46907Θ-6ΣΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου