ΧΕ-2068 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023 & ΧΕ 863/2023 – ΑΔΑ: ΨΓΕΙ46907Θ-ΔΣΝ

Θέμα: ΧΕ-2068 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023 & ΧΕ 863/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:59:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΕΙ46907Θ-ΔΣΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου