ΧΕ-2185 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022 – ΑΔΑ: ΨΧ8Ξ46907Θ-5Η0

Θέμα: ΧΕ-2185 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:36:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8Ξ46907Θ-5Η0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου