ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΑΕΡΑ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΑΨΗ46907Θ-ΩΧΖ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΑΕΡΑ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:45:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΨΗ46907Θ-ΩΧΖ
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου