ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΑ1Ω46907Θ-ΓΔ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ1Ω46907Θ-ΓΔ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου