ΧΕ-2088 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 – ΑΔΑ: Ψ95Ξ46907Θ-Υ21

Θέμα: ΧΕ-2088 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:00:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95Ξ46907Θ-Υ21
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου