ΧΕ-2052 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023 – ΑΔΑ: Ψ6ΡΣ46907Θ-Ζ0Α

Θέμα: ΧΕ-2052 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 09:32:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΣ46907Θ-Ζ0Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου