Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 411/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6Ψ946907Θ-Δ5Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 411/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 14:09:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ψ946907Θ-Δ5Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου