ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΔΑ: Ψ6ΜΠ46907Θ-Μ3Ρ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/01/2024 11:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΠ46907Θ-Μ3Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου