ΧΕ-2150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 8 – ΑΔΑ: Ψ67646907Θ-0ΦΗ

Θέμα: ΧΕ-2150 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 8
Ημερομηνία: 27/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 07:42:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ67646907Θ-0ΦΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου