ΧΕ-2100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & ΧΕ 730/2023 & 1484/2023 – ΑΔΑ: Ψ5ΛΤ46907Θ-ΩΗ8

Θέμα: ΧΕ-2100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & ΧΕ 730/2023 & 1484/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΤ46907Θ-ΩΗ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου