ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 994/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘ 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ9 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΔΑ: Ψ5ΗΑ46907Θ-6Ω6

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α 994/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘ 8/13-04-2023 ΘΕΗΔ9 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 10:35:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΑ46907Θ-6Ω6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου