Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 22556 ΕΞΕ 17-10-2023 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα του υπόλογου ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔ – ΑΔΑ: Ψ4ΘΖ46907Θ-1ΩΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 22556 ΕΞΕ 17-10-2023 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα του υπόλογου ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔ
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 08:50:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΘΖ46907Θ-1ΩΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου