ΧΕ-2105 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023 – ΑΔΑ: Ψ37Ζ46907Θ-ΟΤΘ

Θέμα: ΧΕ-2105 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:58:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ37Ζ46907Θ-ΟΤΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου