Α.Δ.ΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡ.Β.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ2ΞΘ46907Θ-Β1Σ

Θέμα: Α.Δ.ΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡ.Β.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 10:37:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΘ46907Θ-Β1Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου