Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2328/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΘΔ46907Θ-8ΜΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2328/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 11:20:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΘΔ46907Θ-8ΜΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου