ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ – ΑΔΑ: Ψ2ΨΔ46907Θ-Ν0Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 12:45:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΔ46907Θ-Ν0Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου