Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ (LUER LOCK)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΝ9Ω46907Θ-9ΞΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ (LUER LOCK)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 12:04:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9Ω46907Θ-9ΞΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου